سایفانیم: (SAIFANIM) ]ماهی طلایی[ بخشی که در موساد امور مربوط به سازمان آزادیبخش فلسطین را زیر نظر دارد.

سون استار: (SEVEN STAR) یک نوع دفترچه یادداشت کوچک و دارای جلد چرمین که معمولا ماموران اطلاعاتی موساد از آن برای نوشتن شماره تلفن ها و آدرس ها و قرارها به صورت رمز استفاده می کنند.

شاباک: (SHABACK) «معادل اسرائیلی FBI ایالات متحده» نیروری امنیت داخلی.

شبکه: (FRAM «Misgarot») واحدهای دفاع از خود یهودیان، که در تمام جهان توسط موساد به وجود آمده است.

شیکلات: (SHICKLUT) بخش اداره کننده ایستگاهها و ماموران استراق سمع.

شین بت: (SHIN BET) نام سابق شاباک.

عامل: (AGENT) عبارتی است که با معانی بسیار مختلف به کار می رود، یک فرد اجیر ]نه کارکنان داخلی سازمان اطلاعاتی[. موساد در کل جهان حدود 35000 نفر از اینگونه افراد دارد که 20000 نفر آنها عملیاتی و حدود 15000 نفر آنها معمولا به صورت غیر فعال هستند. عوامل «سیاه» به عراب و «سفید» به عامل غیر عرب اطلاق می شود. عوامل «هشدار» عوامل استراتژیکی هستند که آماده شدن برای عملیات جنگی را اطلاع می دهند. مثلا پزشکی که در مراکز درمانی سوریه کار می کند و متوجه ذخیره سازی مقادیر زیادی دارو و ملزومات پزشکی می شود و یا کارگر بندری که افزایش فعالیت ناوهای جنگی را متوجه می شود.

فالاخ: (FALACH) زارعین عرب لبنانی که به عنوان عامل رده پائین توسط ارتش و سرویس اطلاعاتی اسرائیل استخدام می شوند.

کاممیوت: (KAMEMIUTE) نگاه کنید به «متسادا».

متسادا: (METSADA) «بعدا به عنوان کاممیوت شناخته شد». بخش فوق العاده سری و شبیه به موسادی کوچک در دل موساد. کنترل و اداره جاسوسان اسرائیل در کشورهای عربی به عهده این بخش است.