کشت: (KESHET) ]«کمان» بعدا به عنوان «نویوت» شناخته شد[ گردآوری اطلاعات از سوژه های غیر جاندار و شبیخون زدن و ورود غیر قانونی به منازل برای انجام انواع عملیات اطلاعاتی از جمله کار گذاشتن ابزار استراق سمع.

کشاریم: (KSHARIM) فایل های اطلاعاتی کامپیوتری که ارتباطات و آشناییهای افراد را با یک دیگر ثبت می کند.

کشور پایگاه: (BASE COUNTRY) اروپای غربی، ایالات متحده، کانادا، که موساد در آن پایگاه دارد.

کشور هدف: (TARGET COUNTRY) کشورهای عربی که هدف عملیات جاسوسی هستند.

کیدان: (KIDAN) ]سرنیزه[ جوخه مرگ موساد.

گادنا: (GADNA) تیپ های شبه نظامی جوانان اسرائیلی.

لاکام: (LAKAM) [Lishka le Kishrei Mada] اداره روابط امور علمی دفتر نخست وزیر اسرائیل.

لاپ: (LAP) [Lohamah Pscichlogit] جنگ روانی. بخش جنگ روانی.

مامور اطلاعاتی (KATSA) «مامور گردآوری». در مقایسه با «سیا» و «ک گ ب» که هزاران نفر مامور اطلاعاتی دارند، موساد تنها در حدود 35 نفر مامور اطلاعاتی دارد. که مسئول اجیر کردن افراد دشمن -اعراب- هستند.

مالات: (MALAT) شاخه رابط موساد با کشورهای آمریکای جنوبی.

ماراتز: (MARATS) گروه انجام دهنده عملیات استراق سمع.

میسگاروت: (MISGAROT) نگاه کنید به «شبکه» ]بخش 3[.

ناتیو: (NATIV) جمع آوری کننده اطلاعات از شوروی و ترتیب دهنده مسیرهای فرار برای یهودیان بلوک شرق.

ناکا: (NAKA) نام سیستم گزارش نویسی به صورت واحد و یکسان در موساد.

نویوت: (NEVIOT) نگاه کنید به «کشت» ]اول همین بخش[.

واحد 504: (UNIT 504) یک واحد کوچک شبیه به موساد در ارتش اسرائیل که درباره چگونگی عبور از مرزها اطلاعات گردآوری می کند.

واحد 8200: (UNIT 8200) یک واحد اطلاعاتی از ارتش اسرائیل که کلیه امور مخابراتی را برای سرویس اطلاعاتی انجام می دهد.

واحد 8513: (UNIT 8513) واحد عکسبرداری بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل.

یارید: (YARID) تیمهای شاخه امنیت اروپا.

------

منبع کتاب: «راه نیگرنگ». نوشته: «ویکتور استروفسکی». ترجمه: «محسن اشرفی».