سرگذشت یک مخالف هولوکاست


سرگذشت یک مخالف هولوکاست

:: روبر فوریسون پس از بیان عقایدش
مورد ضرب و شتم گروه‌های فشار صهیونیست قرار گرفت.