جنگ جهانی چهارم

بخش سایبرنتیک

... به عنوان نمونه به گزارشی از روزنامه آلمانی زبان «زود دویچه سایتونگ» توجه کنید.

« نگاهی گذارا به آنچه که از آغاز تاکنون بر سر جهان سایبرنتیک آمده به خوبی نشان می دهد که این جهان بی حد و مرز، تمامی امیدهای بشری برای دستیابی به آزادی و یکپارچگی را به نابودی کشانده است. دیگر از آن سخنان نوید بخش که برخی از بنیانگذاران این شبکه در روزهای آغازین با شوق و سرمستی از آن یاد می کردند خبری نیست و از انجمن کاربران جهان اینترنت تنها یک کمیته مشورتی باقی مانده است، اما نگران کننده ترین بخش قضیه در آینده تیره و تاری است که در پیش رو قرار دارد.

 در آینده، حکومتها، خصوصا ایالات متحده قدرت بیشتری در شبکه به دست خواهند آورد و به مراتب بیشتر از دیگر کشورها بر مسیر تبادل اطلاعات اشراف خواهند داشت. این که درست پس از 11 سپتامبر دسترسی به صفحاتی که  انتهای آدرسشان به «AF» ختم می شود در افغانستان غیر ممکن گردیده ظاهرا بک نقص فنی بوده است، اما از همین مجمل نیز می توان به حدیث مفصل رسید و دریافت که آمریکایی ها چه استراتژی را در برخورد با شبکه جهانی در پیش خواهند گرفت. آن هم با توجه به این که این سرورهای آمریکایی هستند که هدایت شبکه را بر عهده دارند.

آنچه که بر سر «AF» آمد می تواند بر سر پایانه های دیگر نظیر «De» مخصوص سایتهای آلمانی یا سایر پایانه ها نیز بیاید.

  • انتخاب شده از کتاب جنگ جهانی چهارم و رفتارشناسی آمریکا پس از 11 سپتامبر از دکتر حسن عباسی

  • این مطلب رو بشتر برای این ذکر کردم که دوستانی که در حال ثبت دامنه هستند بدانند و همراه دامنه Ir دامنه های دیگری رو هم برای سایتهای خودشون انتخاب کنن.