فراخوان تحصن دربرابر شرکت صهیونیستی نستله

مجمع وبلاگ نویسان مسلمان از تمام اعضای خود برای شرکت در تحصن آرام در برابر شرکت صهیونیستی نستله در روز دوشنبه دعوت می کند:

روز دشنبه ۲۳ بهمن ماه ۸۵

میدان آرژانتین، روبروی شرکت نستله

ساعت ۱۲ ظهر

لازم به ذکر است نماز جماعت ظهر و عصر در مکان تحصن برقرار خواهد بود.