نمی خواستم مطلبی بنویسم
فقط یه عکس بذارم و از یه آرزو بگم

نمی دونم چی بگم