آقای روحانی ما سکوت می کنیم اما هنوز آلزایمر نگرفته ایم

آقای روحانی درست از که اینجا دگر خائنین را اعدام نمی کنند اما...