بسم الله الرحمن الرحیم

لتجدنّ أشدّ النّاس عداوة للّذین ءامنوا الیهود و الّذین أشركوا و لتجدنّ أقربهم مّودة للّذین ءامنوا الّذین قالوا إنّا نصاری ذلك بأنّ منهم ربهم مّودة للّذین ءامنو الّذین قالوا إنا نصاری ذلك بأنّ منهم قسسین و رهبانا و أنّهم لا یستكبرون.(1)

به طور مسلّم،دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را،یهود و مشركان خواهی

یافت و نزدیكترین دوستان به مؤمنان را كسانی مییابی كه میگویند:«ما نصاری هستیم».این به خاطر آن است كه در میان آنها،افرادی عالم و تارك دنیا هستند و آنها(در برابر حق)تكبّر نمیورزند.

(1).مائدة،آیه 82