تولد محمد مسیح بید

و اینک محمد مسیح به دنیا آمد

----------------------------------------------------------------

این هم محمد مسیح در آسمان هفتم. البته داره میاد به استقبال از من

--------------------------------------------------------------------

این هم من و محمد مسیح در آسمان هفتم.